Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.

Ngày đăng : 08/01/2019 - 9:18 AM

Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.

Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.

Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.

Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.

Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.

Ngày 10/01/2019. Viettel tặng 20% khi nạp thẻ.